top of page

Příběh pomníku U Kalicha v Kutné Hoře

Projděte se s námi příběhem pomníku, který převrací dějiny naruby. Kutná Hora byla v 15. století jedním z center a symbolů odporu proti husitství. Památník u Kalicha v Kutné Hoře je připomínkou dramatických událostí z let 1419 až 1421, kdy především kutnohorští havíři chytali husity a jejich příznivce, a zaživa je házeli do dolu na svatomartinské stráni. Úsilí Kutnohorských „vymýtit kacíře" bylo tak silné, že nabízeli pevně stanovené peněžité odměny každému, kdo jim vydá zajaté kacíře

k potrestání.  To vedlo k tomu, že v hlubinách dolu umírali i nevinní bezbranní lidé, pastevci

a zemědělci. Podle husitského kronikáře Vavřince z Březové touto krutou smrtí mělo zahynout zhruba 1600 lidí. Místo obětí však nápisová deska oslavuje jejich vrahy.

Nápisová deska na pomníku přes 30 let uctívá vrahy místo obětí

Původní pomník postavený roku 1902 v místech, kde měla stát havířská osada s kostelíkem sv. Martina, ačkoli byl nemovitou kulturní památkou, chátral, zanikl. Na jeho místě byl postaven nový, jehož nápisová deska z vrahů dělá oběti. Zatímco výtvarné zpracování současného pomníku z roku 1988 od akademického sochaře a restaurátora Josefa Pospíšila srozumitelně vypovídá o události, kterou má připomínat, nápisová deska mu protiřečí.  Více než 30 let převrací dějiny

naruby. Proč? Kdo měl zájem změnit historii a z viníků ukrutností udělat hrdiny? 

Pomník ukrývá další zapomenutý příběh z nedávné minulosti

Dokumenty a projekty uložené v archivu stavebního úřadu MěÚ Kutná Hora otevírají příběh ženy, která tehdejšímu Československému státu - MěNV Kutná Hora odkázala

v dědictví částku převyšující 220 tisíc korun československých na opravu jakékoli památky v Kutné Hoře.

Podle usnesení tehdejší rady MěNV měly být peníze využity právě na obnovu památného místa U Kalicha, kde měla mít

i pamětní destičku.  Nejenže se na donátorku zapomnělo,

v tehdejším usnesení bylo chybně uvedeno její jméno i místo narození.  

Připomínka historických událostí

Proměny pomníku U Kalicha 

Nápisová deska pomníku U Kalicha

Historická událost pohledem Bc. Josefa Kremly, historika a archiváře Českého muzea stříbra v Kutné Hoře.

Historik a archivář Českého muzea stříbra přibližuje historii vzniku současného pomníku U Kalicha. 

Pomník U Kalicha pohledem Ing. Martina Bartoše, CSc., autora řady publikací z historie regionu. 

Historie vzniku současného pomníku

Nápisová deska a donátorka pomníku

Akademický sochař a restaurátor Josef Pospíšil vzpomíná na vznik současného pomníku U Kalicha, kterého je autorem. 

Autor pomníku Josef Pospíšil v rozhovoru vzpomíná na realizaci pomníku U Kalicha, nápisové desky i donátorku pomníku. 

Co předcházelo vzniku pomníku U Kalicha

Pomník U Kalicha má připomínat dramatické události z let 1419 až 1421 v Kutné Hoře, kdy kutnohorští havíři zajaté příznivce učení reformního katolického kněze Mistra Jana Husa popravovali krutým způsobem, za živa je házeli do dolů na svatomartinské stráni. Kutná Hora byla jedním z center

a symbolů odporu proti husitství. Husitstý kronikář Vavřinec z Březové uvádí, že do šachet bylo vmeteno zhruba 1600 lidí, příznivců učení Mistra Jana Husa, přičemž Kutná Hora vyplácela za chyceného husitu kopu grošů a za husitského kněze dokonce kop pět.

Jan Kejř popisuje: „V Kutné Hoře se odehrály nejstrašnější jevy fanatické nenávisti proti husitství, které zastiňují svou hrůzností vše ostatní, cokoli se tehdy událo..." Jak uvádí dále, úsilí Kutnohorských vymýtit kacíře" byla tak silná, že nabízeli pevně stanovené peněžité odměny každému, kdo jim vydá zajaté kacíře k potrestání. To vedlo k tomu, že byli schytáváni bezbranní lidé a dováženi do Hory, kde byli vydáni k umučení, stětí či svržení za živa do hlubin šachet. Jak připomíná M. Veselský, kutnohorský dějepisec 19. století, nejúhlavnějšími nepřáteli všech Husitů v Čechách byli tehdáž Horníci, čili obyvatelé Kutnohorští.  Pomník byl vystavěn obětem, jeho současná nápisová deska však uctívá vrahy.

Původní pomník z roku 1902, ačkoli byl kulturní památkou, zanikl

Foto: Původní pomník U Kalicha

(SOkA Kutná Hora, sbírka fotografií a negativů, foto č. 22)

Původní pomník v Kutné Hoře na památku husitů, jejichž životy vyhasly v hlubinách dolů, vznikl v roce 1902 z iniciativy faráře Českobratrské církve evangelické Viktora Szalatnaye, snad na náklady kutnohorské obce. Postaven byl v polích na vyvýšenině, vzniklé při středověkém dolování, v parčíku

s výhledem na město. Právě někde v těchto místech v blízkosti měla stát podle slov historika

a archiváře Českého muzea stříbra v Kutné Hoře Bc. Josefa Kremly havířská osada s kostelíkem

sv. Martina. Podle vyjádření Jolany Šanderové, vedoucí báňsko-historického oddělení České geologické služby Kutná Hora, se pomník skutečně nachází v okrsku, kde byli husité zaživa metáni do šachet. 

Pomník v 70. letech čelil vandalům i postupující výstavbě nových rodinných domů. „Zřejmě při výstavbě byl povalen, zničen. Jeho kamenné části se tu povalovaly ještě několik let," řekl Josef Kremla s tím, že místní obyvatelé se snažili pomník alespoň provizorně opravit. Jeho pravděpodobná doba zániku jsou uvedena 80. léta 20. století. Památkově chráněn byl od 3. 5. 1958 do 1. 1. 1981.

 

Historie vzniku současného pomníku z roku 1988

Prvky původního pomníku se nedochovaly, až na bronzový kalich. Roku 1980 byl předán do tehdejšího Okresního muzea Kutná Hora. O osm let později se stal součástí novodobého pomníku od akademického sochaře a restaurátora Josefa Pospíšila. Nabídku vytvořit nový památník kutnohorským havířům v prostoru původního pomníku U Kalicha dostal od tehdejšího odboru kultury MěNV Kutná Hora v roce 1987 a připravil několik návrhů. V zápisu z jednání o problematice osazení pylonu památníku ze dne 1. 7. 1988 je uvedeno, že vybraný výtvarný návrh prošel Výtvarnou radou Středočeského KNV, odbornými komisemi Díla – podniku ČFVU a byl rozpracován natolik, že převoz pylonu a osazení na místo bude možné realizovat v průběhu srpna 1988. V zápisu ze schůze rady ze dne 22. 9. 1987, uloženém ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře, je uveden jako předpokládaný termín odhalení památníku 28. 10. 1988 u příležitosti 70. výročí založení republiky.

Vítězný návrh, který se dočkal realizace, má podobu hrubě opracovaného pískovcového kvádru. Na hladké čelní stěně má svislý zářez, znázorňující svou strukturou jícen zvířete, jícen svatomartinské šachty. V horní části je zakomponován bronzový kalich, jediný prvek, který se dochoval z původního pomníku z roku 1902. Symbolizuje husity, padající do nekonečné hlubiny dolu.

_DSF7082 uprava.JPG

Proměny textů na pomníku U Kalicha

Nápis na původním pomníku z roku 1902 byl nepřesný, později byl opraven:

PAMÁTCE MUČENNÍKŮ KUTNOHORSKÝCH ZA VÁLEK HUSITSKÝCH DO DOLŮ NA MARTINSKÉ STRÁNI VMETENÝCH KATOLÍKŮ I PODOBOJÍ. 

  • Podle slov Ing. Martina Bartoše CSc. budovatelé pomníku pravděpodobně nechtěli provokovat jeho prohusitským zaměřením, a tak do nápisu dali na straně obětí i katolíky. 

  • Jak konstatoval Bc. Josef Kremla, historik a archivář Českého muzea stříbra v Kutné Hoře, v době vzniku pomníku byla naše země ještě součástí rakousko-uherského mocnářství a zvýrazňovat, že obětmi byli husité, zřejmě nebylo v té době vhodné, a proto se do prvního nápisu dostalo „katolíků i podobojí." 

 

V průběhu první poloviny 20. století byl nápis na dnes již zaniklém pomníku opraven: 

PAMÁTCE KUTNOHORSKÝCH MUČEDNÍKŮ VMETENÝCH ZA HUSITSKÝCH VÁLEK DO DOLŮ NA MARTINSKÉ STRÁNI.

  • Jak konstatoval Bc. Josef Kremla, přesné datum této změny se historikům nepodařilo zatím dopátrat. Tento nápis, který pomník nesl, lze však podle jeho slov považovat za nejpřesnější, nebo respektive takový, který nenese žádné zásadní historické chyby. 

 

Text na současném pomníku považují historici za zavádějící. Oslavuje vrahy, místo obětí: 

PAMÁTCE HAVÍŘŮ KUTNOHORSKÝCH UVRŽENÝCH DO MARTINSKÝCH ŠACHET 1419 - 1421.

  • Místo husitů text připomíná památku havířů, kteří podle historika Bc. Josefa Kremly určitě do dolů házeni nebyli, naopak byli těmi, kdo se účastnili trestných výprav s vidinou finanční odměny, naháněli husity v širokém okolí a házeli je zaživa do dolů. 

Poznámka na závěr

Cílem této práce není obhajoba husitství a husitů. I oni se v té době dopouštěli ukrutností. V dubnu 2021 uplynulo 600 let od vypálení katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci... Záměrem bakalářského projektu, jehož součástí jsou i tyto webové stránky, je poukázat na příběh jednoho pomníku, jehož nápisová deska přes třicet let místo památky obětí, oslavuje jejich vrahy.  

Při hledání tématu pro semestrální práci na Univerzitě Palackého v Olomouci, katedry komunikačních studií, oboru Etika a kultura

v mediální komunikaci v roce 2021 jsem hledala zajímavé téma z mého rodného města. Navštívila jsem Bc. Josefa Kremlu, historika a archiváře Českého muzea stříbra v Kutné Hoře, který mi poradil několik zajímavých témat z historie města. Vybrala jsem si pomník U Kalicha, jehož nápisová deska neodpovídá skutečným historickým událostem. Cenné informace jsem získala od Bc. Josefa Kremly, autentické zatím nepublikované dokumenty jsem získala od autora současného pomníku, akad. sochaře a restaurátora Josefa Pospíšila z Kutné Hory.

Podnětné informace jsem se dozvěděla od Ing. Martina Bartoše, CSc., autora řady publikací z historie Kutnohorska, z kterých jsem při své práci také čerpala. Zapsala jsem se jako badatelka do knihovny Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Až v archivu stavebního úřadu jsem získala písmené dokumenty a projekty, které podle slov Bc. Josefa Kremly a Ing. Martina Bartoše CSc., dokládají historikům zatím neznámé skutečnosti k historii pomníku U Kalicha. Děkuji všem, kteří mi pomohli při získání podkladů

k pomníku a řadě dalších, díky kterým se mi podařilo zjistit informace k donátorce pomníku. Děkuji Janě Lebedové, pracovnici Státního okresního archivu

v Kutné Hoře, Evě Entlerové, BBus, knihovnici Českého muzea stříbra a všem, kteří mi pomohli při získání podkladů pro semestrální práci i bakalářský projekt. 

Děkuji doc. Tomáši Parmovi, Ph.D. et Ph.D. za vedení teoretického bakalářského projektu, Mgr. Veronice Müllerové za vedení praktického bakalářského multimediálního výstupu, jehož součástí jsou tyto webové stránky  a doc. MgA. Janu Motalovi, Ph.D.

za konzultaci při případové studii. 

bottom of page